Наукова діяльність кафедри 

На кафедрі діють наукові лабораторії технічної діагностики та методів і засобів неруйнівного контролю, де ведуться наукові дослідження в напрямах розвитку методів акустичного та вихрострумового неруйнівного контролю, сертифікації персоналу з неруйнівного контролю для авіаційної галузі. У вирішенні цих питань кафедра плідно співпрацює з відділом неруйнівного контролю інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАНУ, Українським товариством неруйнівного контроля і технічної діагностики, Болгарським товариством неруйнівного контролю.

 Науково дослідна робота кафедри:

 • Розробка математичних моделей випадкових процесів і полів.
 • Розробка програм і моделюючих комплексів розвитку єдиної наземно-космічної інфраструктури для керування транспортом України.
 • Розробка методів та програмно-апаратних засобів статистичної фазометрії.
 • Розробка інформаційно-вимірювальних систем діагностики виробів із композиційних матеріалів.
 • Розробка інформаційно-вимірювальних систем діагностики виробів із композиційних матеріалів.
 • Теорія вимірювань та інформаційно-вимірювальні системи
 • Методи та засоби аналізу фазових характеристик випадкових процесів
 • Діагностика композиційних матеріалів.
 • Мобільний моніторинг екологічних параметрів та характеристик біологічних об’єктів
 • Публікація наукових статей (в тому числі зі студентами).
 • Підготовка та виступ з науковими доповідями  на наукових семінарах, конференціях, симпозіумах (щорічно не менше 15).
 • Підготовка до виступу з доповідями на студентських науково-технічних конференціях студентів (щорічно не менше 12 студентів).
Видано підручників, посібників та інших навчальних матеріалів
 
Найменування Загальна кількість
Одержано державних премій 4
Захищено докторських дисертацій 2
Захищено кандидатських десертацій 5
Отримано патентів 15
Видано монографій 148
Підготовлено доповідей на конгресах, симпозіумах та конференціях 142
Опубліковано статей 100
Прийнято участь у виставках 5
Опубліковано статей та тез доповідей за участю студентів 113
Студентів –  лауреатів олімпіад та виставок 27

 


За час роботи кафедри захищені докторські та кандидатські дисертації 

 • Куц Юрій Васильович. "Методи та системи статистичної фазометрії" - дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.11.16 - Інформаційно-вимірювальні системи, Національний авіаційний університет, 2004.
 • Орнатський Дмитро Петрович. "Методи та засоби підвищення метрологічних характеристик дистанційних вимірювань механічних величин" - дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.11.01 – Прилади та методи вимірювання механічних величин. Одеська державна академія технічного регулювання та якості, 2015.
 • Мокійчук Валентин Михайлович. "Система статистичної діагностики стану виробів із композиційних матеріалів" - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.16 – Інформаційно-вимірювальні системи. Науковий керівник - Єременко В.С., Національний авіаційний університет, 2007.
 • Вітрук Юлія Володимирівна. "Інформаційне забезпечення систем неруйнівного контролю виробів із композиційних матеріалів" - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.13 – Прилади і методи контролю та визначення складу речовин. Науковий керівник - Єременко В.С., Національний авіаційний університет, 2009.
 • Монченко Олена Володимирівна. "Фазовий метод ультразвукової товщинометрії виробів з багатошарових матеріалів" - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.13 – Прилади і методи контролю та визначення складу речовин. Науковий керівник - Куц Ю.В., Національний авіаційний університет, 2010.
 • Самойліченко Ольга Вікторівна. "Методи підвищення точності визначення метрологічних характеристик стандартних зразків при атестації" - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.01.02 – Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення. Науковий керівник - Єременко В.С., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", 2011.
 • Шенгур Світлана Віталіївна. "Методи та засоби оцінювання точності вимірювань характеристик випадкових кутів" - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.01.02 – Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення. Науковий керівник - Куц Ю.В., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", 2013.
 • Бистра Інна Миколаївна. "Вдосконалення методу та засобу ультразвукової товщинометрії виробів з матеріалів зі значним загасанням" - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.13 – Прилади і методи контролю та визначення складу речовин. Науковий керівник - Куц Ю.В., Національний авіаційний університет, 2014.
 • Суслов Євген Федорович. "Система імпульсного імпедансного контролю композиційних матеріалів" - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.13 – Прилади і методи контролю та визначення складу речовин. Науковий керівник - Єременко В.С., Національний авіаційний університет, 2013.
 • Гільова Оксана Олександрівна. "Розвиток методів обробки інформації при неруйнівному контролі композиційних матеріалів" - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.13 – Прилади і методи контролю та визначення складу речовин. Науковий керівник - Єременко В.С., Національний авіаційний університет, 2013.
 • Переїденко Антон Володимирович. "Комп'ютеризована система діагностики виробів з композиційних матеріалів" - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.13 – Прилади і методи контролю та визначення складу речовин. Науковий керівник - Єременко В.С., Національна академія наук України, Інститут електродинаміки, 2014.
 • Шегедін Петро Анатолійович. "Комп’ютеризована система контролю параметрів технічного стану тягово-рухомого складу" - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – Комп'ютерні системи та компоненти. Науковий керівник - Єременко В.С., Державний економіко-технологічний університет транспорту, 2016.
 • Дергунов Олексій Володимирович. "Комп'ютеризована система дослідження циклічних сигналів акустичного контролю" - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – Комп'ютерні системи та компоненти. Науковий керівник - Куц Ю.В., Національна академія наук України, Інститут електродинаміки, 2016.
 • Мартинюк Ганна Вадимівна. "Комп'ютеризована система оцінювання характеристик шумових сигналів вітроелектроагрегатів" - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – Комп'ютерні системи та компоненти. Науковий керівник - Щербак Л.М., Національна академія наук України, Інститут електродинаміки, 2017.

 Участь кафедри у науково-дослідних держбюджетних темах

 1. № 382-ДБ07 №0107U002736 «Розробка методів та методик статистичної діагностики виробів із композиційних матеріалів» («Разработка методов и методик статистической диагностики изделий из композиционных материалов», «Developing of methods and technique of composite materials products statistic testing»). 01.2007-12.2009.
 2. № 499-ДБ08 №0108U004064. «Розробка методології безеталонної дефектоскопії композиційних матеріалів авіаційної техніки» («Разработка методологии безеталонной дефектоскопии композиционных материалов авиационной техники», «Development of methodology of bezetalonny fault detection of composition materials of aerotecnics»). 01.2008-12.2010.
 3. № 673-ДБ08 №0110U000225. «Розробка та виготовлення експериментального зразка мобільної інформаційно-діагностичної системи неруйнівного контролю композиційних матеріалів низькочастотними акустичними методами» («Разработка и изготовление экспериментального образца мобильной информационно-измерительной системы неразрушающего контроля композиционных материалов низкочастотными акустическими методами», «Design and manufacture of prototype mobile information-measuring system of nondestructive testing of composite materials by low-frequency acoustic methods»). 01.2010-12.2011.
 4. № 867-ДБ13 №0113U000086 «Прецизійні методи фазових вимірювань та цифрової обробки сигналів неруйнівного контролю авіаційної техніки» («Прецизионные методы фазових измерений и цифровой обработки сигналов неразрушающего контроля авиационной техники», Precision methods of phase measurements and digital signal processing in aviation equipment nondestructive testing»). 01.2013-12.2015.